SL. NO.
 NAME
FROM
TO
1.
 Shri P.K. Baruah
23.6.35
18.12.36
2.
 Shri Rameswar Saharia
19.12.36
13.03.37
3.
 Shri J. Ahmed
14.03.37
24.07.37
4.
 Shri P.K. Baruah
25.07.37
22.03.42
5.
 Shri Hon'ble Rai Bahadur H.P. Barua
23.03.42
25.08.45
6.
 Shri P.K. Barooah
26.08.45
21.05.49
7.
 Shri M.N. Baruah
22.05.49
4.06.50
8.
 Shri Hon'ble Rai Bahadur H.P. Barua
5.06.50
26.05.55
9.
 Shri M.N. Baruah
27.05.55
31.03.56
10.
 Shri N.K. Dutta
1.04.56
18.04.58
11.
 Shri Rai Sahab H.B. Kanoi
19.04.58
22.04.60
12.
 Shri N.K. Dutta
23.04.60
21.07.62
13.
 Shri M.A. Rahman
22.07.62
22.06.72
14.
 Shri P.K. Barooah
23.03.73
8.04.75
15.
 Dr. T. Sarma (I/C)
8.04.75
8.06.78
16.
 Shri G.P. Baruva
9.06.78
18.04.80
17.
 Dr. T. Sarma
19.04.80
23.04.82
18.
 Shri D.K. Dutta
24.04.82
14.05.84
19.
 Dr. N.K. Bezboruah
15.05.84
24.04.86
20.
 Shri G.P. Baruva
25.04.86
20.06.88
21.
 Shri C.K. Sarma
21.06.88
4.06.90
22.
 Shri K.K. Saikia
5.06.90
20.05.92
23.
 Shri J.K. Borooah
21.05.92
20.07.94
24.
 Shri A.K. Barooah
20.07.94
8.04.96
25.
 Shri S.M. Rahman
8.04.96
2.05.98
26.
 Shri P.K. Bezboruah
2.05.98
12.04.2000
27.
 Shri O.P. Chokhani
12.04.2000
4.05.2002
28.
 Shri P.K. Bezboruah
4.05.2002
5.06.2004
29.
 Shri D.N. Boruah
5.06.2004
24.06.06
30.
 Shri Raj Barooah
24.06.06
21.06.08
31.
 Shri Abhijit Sarmah
21.06.08
27.06.2010
32.
 Shri A.R. Kasera
27.06.2010
27.06.2012
33.
 Shri Rajib Barooah
27.06.2012
14.09.2014
34.
 Shri Arun Thekedath
29.06.2016
13.07.2018
35.
 Dr. Nazrana Ahmed
13.07.2018
02.09.2020
36.
 Shri Gautam Barooah
02.09.2020
02.07.2022
37.
 Shri Deboshyam Barua
02.07.2022
Still continuing